Määrittelemätön

PIILO on pienten lasten liikunnan ilon, fyysisen aktiivisuuden ja motoristen taitojen seurannan tutkimus- ja kehittämishanke, joka liittyy Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan. Tavoitteena on kehittää pienten lasten hyvinvoinnin seurantaa ja hyödyntää tuloksia hyvinvoinnin edistämisessä.

Kasvava lapsi tarvitsee normaalin kasvun ja kehityksen tueksi päivittäistä fyysistä aktiivisuutta. Liikkumisen ja motoristen taitojen tilan tunteminen auttaa tunnistamaan lasten vahvuuksia ja mahdollisia tuen tarpeita. Tutkitun tiedon avulla voidaan parantaa mahdollisuuksia fyysiseen aktiivisuuteen eli monipuolisen leikin ja liikkumisen toteutumiseen varhaiskasvatuksessa ja kotona.

Pienten lasten liikkumisesta ei ole tällä hetkellä saatavilla riittävästi tietoa. PIILO-hankkeessa laaditaan suunnitelma alle kouluikäisten lasten liikkumisen väestötason seurannan toteutuksesta. Hankkeeseen kutsuttiin mukaan 4−6-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään eri puolilta Suomea. Mittaukset toteutettiin joko päiväkodeissa tai erillistutkimuksen yhteydessä.

Tutkimukset sisälsivät lapsen fyysisen aktiivisuuden mittauksen ranteeseen kiinnitettävällä liikemittarilla, lapsen haastattelun liikkumiseen liittyen, lapsen motoristen taitojen mittaukset sekä kyselyt huoltajille, varhaiskasvattajille ja varhaiskasvatusyksiköille.

Kehittämistyö käynnistyi vuonna 2019 laajan asiantuntijaryhmän työskentelyllä ja sen perusteella valittiin menetelmät esitestaukseen syksyllä 2019. Esitestauksen perusteella valittiin ja kehitettiin menetelmät laajempiin mittauksiin, jotka toteutettiin vuosina 2020−2021. Näihin kehittämisvaiheen mittauksiin osallistui yli 800 lasta eri puolilta Suomea, noin kolmasosa lapsista oli Keski-Suomesta, kolmasosa pääkaupunkiseudulta ja kolmasosa Pohjois-Suomesta. Menetelmien ja mittareiden valinnassa huomioitiin niiden soveltuvuus alle kouluikäisille lapsille.

Hanketta koordinoivat Likes ja Jyväskylän yliopisto ja sitä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Tutkimuksesta vastaavat Tuija Tammelin Likesiltä ja Arja Sääkslahti Jyväskylän yliopistosta. Hankkeen tutkimuskoordinaattorina toimii Anette Mehtälä Likesiltä.

Hankkeen kehittämistyöstä ja tuloksista laaditaan raportti, joka julkaistaan syksyllä 2021. Julkaisuseminaarin ajankohdaksi on suunniteltu 15.9.2021.

Lue lisää Likesin verkkosivuilta.

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE