Määrittelemätön

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman rakentamisen ytimessä ovat olleet hedelmällisen verkostotyön edellytykset. Vuonna 2015 julkaistun ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Tuore raportti avaa ohjelman toimintaa, sen kehittymistä sekä vaikutuksia varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin liikunnallistamiseen.

Raportin ensimmäisessä osassa kuvataan Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman taustalla olevia ohjaavia asiakirjoja ja arvopohjaa sekä ohjelman toteutustapaa. Ohjelmassa on ollut kolme erilaista vaihetta: 1) ohjelmaa rakennettiin ja pilotoitiin vuosina 2012–2014, 2) ohjelma julkistettiin 2015 valtakunnallisessa liikunta ja urheiluorganisaatio Valossa ja 3) se siirrettiin vuonna 2017 Opetushallitukseen, Liikkuva koulu -ohjelman yhteyteen.

Keskeinen tapa toteuttaa Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa on tiedon tuottaminen, jakaminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen vertaistuen avulla sekä eri tahojen kokoaminen yhteistyöverkostoihin.

– Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman rakentamisen ytimessä ovat hedelmällisen verkostotyön edellytykset: tuttuus, luottamus ja sitoutuminen. Toimijoiden on tunnettava toisensa, jotta tarpeet ja osaaminen ovat yhdistettävissä, johtava asiantuntija Nina Korhonen kirjoittaa esipuheessaan.

Raportin toiseen osaan on koottu Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tutkimuksen ja seurannan tuottamaa tietoa muun muassa ohjelman laajenemisesta, varhaiskasvatusyksiköiden toimintakulttuurista ja liikkumisen olosuhteista sekä lasten liikunnan ilosta, motorisista taidoista ja liikkumisen määrästä.

Nykytilan arvioinnin tulosten mukaan liikunnallisen toimintakulttuurin kahdeksasta osa-alueesta viisi kehittyi vuosina 2019–2021 myönteisesti. Parhaimmat keskiarvot osa-alueista saivat liikkumisen lisääminen ja istumisen vähentäminen, toiminnallisuus ja motorinen kehitys sekä lapsen osallisuus. Myös varhaiskasvatuksen henkilöstön suhtautuminen liikkumiseen on varsin positiivinen. Henkilöstökyselyn tulosten mukaan suurin osa varhaiskasvatuksen henkilöstöstä on sitä mieltä, että heidän yksikössään lasten liikkumisen mahdollistaminen on kaikkien tehtävä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on pysyvä yhteiskunnallinen muutos ja liikunnallisen elämäntavan omaksuminen jo varhaislapsuudesta lähtien. Tarvitaan pitkäjänteistä kuntien ja yksiköiden tukemista myös jatkossa, jotta voidaan turvata toiminnan vakiintumista osaksi liikkuvampaa varhaiskasvatuspäivää.

Linkki raporttiin

Lisätietoa
Johtava asiantuntija Nina Korhonen
nina.korhonen (a) oph.fi
 

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE