Varhaiskasvatuslain perusteella jokaisella varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus suunniteltuun, tavoitteelliseen ja monipuoliseen liikuntakasvatukseen.

Vasun perusteet velvoittavat suunnittelemaan ja toteuttamaan varhaiskasvatusta, joka tukee lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä ja jossa fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan merkitys lapsen oppimisen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä toteutuu.

Miten tavoitteisiin päästään?

Varhaiskasvatusyksikön johtaja

 • Pidä huoli, että yksiköissäsi on kunnollinen liikuntaan tarkoitettu sisätila, päiväkodin piha-alueella on liikuntaan innostavia telineitä ja välineitä lasten käyttöön myös vapaiden leikkien aikana, yksikössäsi on liikuntaan tarvittava perusvälineistö, ja sen uusimiseen on varattu rahaa joka vuosi.
 • Kannusta henkilöstöä liikunta-aiheisiin täydennyskoulutuksiin. Huolehdi myös alueesi muista varhaiskasvattajista, kuten perhepäivähoitajista.
 • Tee yhteistyötä ja verkostoidu esim. kunnan liikunta- ja puistotoiminnan sekä seurakunnan kanssa.

Varhaiskasvatushenkilöstö

 • Tiedostakaa valtakunnallisen, paikallisen sekä lapsikohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman velvoittavuus. Ottakaa Vasu–keskusteluissa puheeksi lapsen liikkuminen ja​ kannustakaa vanhempia huolehtimaan siitä, että lapsi saa päivittäin suositellun vähimmäismäärän fyysistä aktiivisuutta (3 tuntia päivässä).
 • Keskustelkaa lapsen motorisesta kehityksestä ja antakaa lapsen liikkumisesta palautetta myös​ vanhemmille.
 • Jos huomaatte, että joku lapsista ei harjoittelusta huolimatta opi uusia taitoja tai hän ei osaa ympäristön ja olosuhteiden muuttuessa käyttää oppimaansa taitoa, ottakaa asia puheeksi vanhempien kanssa.
 • Kiinnittäkää huomiota muiden seurasta vetäytyviin lapsiin. Syrjään vetäytymisen taustalla saattaa olla motorisia ongelmia.
 • Jos epäilette, että lapsella voi olla motorisen oppimisen ongelmia, hyödyntäkää erilaisia motoriikan havainnointilomakkeita arvioinnin tueksi.

Jaa oma ideasi

Liikunnan vuosisuunnitelmaa käydään läpi viikkopalavereissa aina kuukauden vaihtuessa. Samalla jaetaan edellisen kuukauden onnistumiset ja tulevan kuukauden vinkit toisille. Jos jollain on aiheeseen liittyvää materiaalia niin se jaetaan samalla. Meillä on myös tapana järjestää talon sisällä liikunnalisia ideakoulutuksia tarpeen mukaan. Jos joku on ollut koulutuksessa niin koulutuksen anti jaetaan pedakogisessa piirissä toisille, näin kaikki saavat vinkit talteen ja se on jokaisen lapsen etu, kun jokainen aikuinen osaa innostaa uusiin juttuihin.

Henkilöstölle on ollut vuoden aikana kaksi liikunnallista työpajaa, joista saatu hyödyllisiä käytännön vinkkejä. Esimerkiksi lattioihin tehty erilaisia teippauksia, jotka kannustavat lapsia liikkumaan eri tavoin. Liikunnallinen muistipeli otettu myös käyttöön koulutuksen myötä.

Henkilökunnan kahvihuoneeseen laitetaan välillä aina kaikille jakoon erilaisia liikuntaideoita, joita voidaan toteuttaa omissa ryhmissä lasten kanssa.

Aikuisilla on varhaiskasvatuksessa tärkeä rooli liikunnan mahdollistajina ja innostajina. Ohjatun sisä- ja ulkoliikunnan lisäksi päiväkodissamme on tuotu lapsille lisää mahdollisuuksia liikkumiseen mm. liikuntavälinelaatikoiden avulla, sekä eskarissa hyödyntämällä jumppasalia päivittäin ennen ruokailua. Odottelu- ja siirtmätilanteisiin, sekä eskarituokioille ja aamupiireille on aktiivisesti tuotu liikuntaa mukaan. Jumppasalin lisäksi ulkovarastoon on varattu sählymailoja, -palloja ja -laseja, jotka ovat ulkoilun aikana vapaasti lasten saatavilla.

Henkilökunta on osallistunut liikuntahankkeen myötä koulutuksiin, joista olemme saaneet uusia vinkkejä ja ideoita lasten liikuttamiseen. Liikunnan lisäämistä pidetään esillä sekä sovitaan talon yhteisistä liikuntatempauksista talon omissa liikuntapalavereissa n.2-4 kuukauden välein. Näin liikunnan merkitys varhaiskasvatuksessa ei pääse unohtumaan ja saamme kokemuksia kiertoon ryhmien välillä.

 

Liikunta on osana päiväkodin vuosikelloa. Liikunnalliset tapahtumat jakautuvat toimintavuoden sisälle ja pitävät siällään niin ulko-kuin sisäliikunta tapahtumia. 

Syksyisin kartoitetaan lapsten toiveita liikuntatuokoiden sisällöiksi (niin pienten kuin isojen ryhmissä) ja nämä toiveet ovat näkyvillä niin vanhemmille kuin muille lapsiryhmille. 

Henkilökunnan liikunnallista osaamista pidetään yllä osllistumalla niin kaupunki kuin valtakunnallisen tason koulutuksiin. Henkilöstö jakaa omaa osaamistaan ja kummiryhmät pääsevät nauttimaan erilaisten aikuisten osaamisesta ja likkuntataitojen harjaannutttamisesta yhteistyön merkeissä. Näin jokainen lapsi pääsee osallsitumaan monipuoliseen liikkumiseen ja omaa taitotasoaan tukevaan opastukseen. Yhteistyö lisää tasa-arvoisuutta ja yhteisöllisyyttä koko päiväkodissa.

Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaan ilmottauduttuamme järjestimme koko henkilökunnalle iltapalaverin, jossa Jyrki Reunamon virtamallia hyödyntäen keskustelimme päiväkotimme toimintakulttuurista liikkumisen näkökulmasta ja valitsimme oman yksikkömme kehittämistehtävät. Avoin keskustelu ja yhteisesti sovitut tavoitteet loivat hyvät lähtökohdat kehittämiselle.

Pienten askeleiden tavoitteita on mietitty ryhmäkohtaisesti ja nykytilan arviointilomakkella on säännöllisesti seurattu edistymistä ja löydetty uudet kehittämiskohteet.

Syksyn suunnittelupäivänä osa ajasta käytettiin uudistetun päivittäisen liikunnan vuosisuunnitelman esittelemiseen ja oman yksikön varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjattiin tavoitteeksi, että jokaisessa ryhmässä tutustutaan tähän uuteen suunnitelmaan.

Koko talon käyttöön on myös koottu liikuntakansio, josta löytyy nopeasti ja helposti liikuntaan, ravintoon ja lepoon liittyvää tietoa ja materiaalia.

Kaupungissamme on toiminut Varkauden lapset ja perheet liikkeelle (walapeli) –hanke, jonka tarkoituksena on saada alle kouluikäisten lasten perheet liikkumaan enemmän ja samalla hanke tukee myös Ilo kasvaa liikkuen –ohjelmaa. Hankkeen myötä henkilökunta on saanut useita liikuntakoulutuksia ja työtapoja. Teemme yhteistyötä seurakunnan kanssa myös liikunnan merkeissä. Olemme esimerkiksi käyneet lasten kanssa temppuradalla seurakunnan jumppasalissa. Päiväkodin oma liikuntasali on käytössä joka aamu- ja iltapäivä sekä viikonloppuisin. Huolehdimme, että päiväkodin liikuntavälineet ovat riittävät ja monipuoliset. Tiedotamme liikuntavälineiden puutteista esimiestä, joka on vastuussa uusien hankkimisesta tarvittaessa. Liikuntavälineisiin olemme kiinnittäneet enemmän huomiota Ilo kasvaa liikkuen-ohjelman myötä. Hyödynnämme erilaisia motoriikan havainnointi-lomakkeita säännöllisesti.

Meillä on jo muutaman kerran ollut henkilöstön kesken pienimuotoinen kilpailu, jossa liikuntasuorituksia kotona tekemällä, saa itselleen töissä merkinnän. Määrätyn ajan kuluessa eniten merkintöjä saanut ryhmä, on saanut jonkin pienen palkinnon.

 

Tästä keksimmekin osallistaa myös vanhempia ja lapset saivat oman projektinsa.

Lapset liikkuvat kotona ja tuovat päiväkotiin pienen lapun, jossa lukee liikuntasuoritus, päivämäärä ja lapsen nimi. Päiväkodissa sitten lisäillään lasiseen purkkiin aina yhtä liikuntasuoritusta kohden yksi helmi.

Lasipurkit ja helmet ovat joka ryhmässä erikokoisia. Jokainen ryhmä saanut valita itselleen sopivan kokoiset välineet.

Purkkiin on merkattu "välietappeja" ja kun nämä saavutetaan, saa ryhmä jonkun pienen etuuden. Meillä etuuksina esimerkiksi; naamiaiset, disco ja leffa hetki :)

-talon toimintasuunnitelmassa korostuu aikuisen rooli liikunnan mahdollistajana, esimerkin näyttäjänä ja mukana liikunnassa 

-vanhempainilloissa puhutaan liikunnan tärkeydestä 

-apm (motoristen taitojen havainnointi)-> tavoitteet ryhmän toimintaan 

-vanhemmille annetaan palautetta lapsen liikkumisesta vasuissa kuin muulloinkin 

-esimies kannustava 

-koulutuksia henkilöstölle

Näin meillä Karhukalliossa:

 • Karhukalliolla on otettu käyttöön koko talon liikuntasuunnitelma, jota kukin ryhmä toteuttaa suuntaa antavasti siten, että lasten mielenkiinnon kohteet ja tarpeet otetaan huomioon
 • Syksyisin perheille ja lapsille teetetään kysely, jossa kartoitetaan lasten ja perheiden toiveet koskien liikkumista. Kyselyssä on sekä kuvallinen osuus lasten vastauksille (ympyröi mieluista lajit/tekemiset) että sana on vapaa- tekstiosuus vanhemmille
 • Syksyllä 2019 kaikilla ryhmillä oli mahdollisuus saada ulkopuolinen ihminen vetämään ryhmälle liikuntaa.  Tämä oli loistava mahdollisuus havainnoida lapsien liikkumista ja videokuvaaminen havaittiin tässä hyväksi työvälineeksi
 • Kaksi kertaa vuodessa järjestetään liikunnan seurantaviikko, jolloin kartoitetaan lasten liikkumista ajallisesti ja sisällöllisesti (omatoiminen ja ohjattu) Viikon koonnin perusteella mietitään ja nostetaan esille onnistumisia ja kehittämisen paikkoja
 • Talossa kaikilla ryhmillä käytössä havainnointimateriaali, johon nojaudutaan lasten liikunnan havainnoinnissa. Maaliskuussa 2020 järjestettiin ensimmäisen koko taloa koskeva teemaviikko, jolloin rakennettiin sisälle saliin ja ulos pihalle liikuntapisteitä havainnointia varten

Meillä Turussa, Heinikonkadun päiväkodin ryhmien ajatuksia, kokemuksia ja toimintatapoja:

Päiväkotimme ryhmissä on toteutettu ”Ilo kasvaa liikkuen – liikunta varhaiskasvatuksessa - jokaisen lapsen oikeus” –teemalla liikuntaa niin ulkona kuin sisällä. Kuuntelimme herkällä korvalla lasten toiveita, joten jo syksyllä eskarilaiset pyöräilivät omasta toiveestaan lähikentällä.

 Sisäliikunnassa ilo kasvoi, kun aikuinen antoi lasten valita liikuntavälineitä; jumpasta (jumppa=jumppasalipäivänä jumppasalissa ohjattua liikuntaa) tuli lastennäköistä, juoksua ja iloa, temppuja ja lempileikkejä. Muutamalla kerralla lapset ovat valinneet joitakin välineitä, ja usein vuorotellen keksitään liikuntavälineille erilaisia käyttökohteita.

 Liikuntakortit ovat olleet suosittuja. Korteissa on kuvia eri liikkeistä ja lapsi valitsee niistä yhden. Näyttää liikkeen muille, ja muut lapset tekevät myös kyseisen liikkeen. Pienten ryhmässä sisälläkin ajetaan isoillakin autoilla ja käytetään tunnelia. 

 Toffee, erilaiset hippaleikit ja jokainen vuorollaan hippana ja leikin johtajana/ehdottajana toivat lasten oikeuksia päättää liikkumisestaan jumppaan. Liikunnan ilon ja riemun löytyminen ja liikunnallisuuden lisääminen varhaiskasvatuspäiviin toteutuu myös lapsen oikeutena ulkoiluun säällä kuin säällä.

 Isompien lasten ryhmissä jokaisella lapsella on oikeus kokeilla erilaisia liikuntalajeja, esimerkiksi (ilmapallo)sulkapalloa, sählyä tai satujumppaa.

 Luistelua on viime aikoina toivottu kovasti, ja lapsilla onkin ollut oikeus luistella sisällä villasukilla.

Koko päiväkoti noudattaa lelutonta ulkoilua perjantaisin, jolloin käytössä on vain liikuntavälineitä.

Olemme olleet ilo kasvaa liikkuen hankkeessa mukana jo pilottivaiheessa, joten takana on jo muutama vuosi liikuntamyönteistä toimintaa. Paljon hyviä rutiineja on syntynyt hankkeen kautta. Talossa toimii liikkumistiimi, joka koostuu jokaisen ryhmän edustajasta. Tämä tiimi kokoontuu muutaman kerra vuodessa ja pohtii suunnittelee ja osin myös toteuttaa liikkumista lisääviä toimia. ( yhteisiä liikuntatapahtumia sisällä ja ulkona, liikunnallisia haasteita perheille, pitää yllä liikuntapositiivista ilmapiiriä, miettii liikuntaväline hankintoja yms.) Tämän ohella Nurmijärven kunnassa on ollut Liinu- hanke, joka on mahdollistanut työntekijöille paljon erilaista koulutusta ja liikkumistiimejä on tuettu yhteisillä kokoontumisilla säännöllisesti lähes kuukausittain. Valtava määrä ideoita ja kannustusta on laitettu jakoon sitä kautta. Nyt parhaillaan on menossa ilo kasvaa ulkona hanke, joka jatkaa tätä edellistä toimintaa. Jokaisella työntekijällä on ollut ja on mahdollisuus saada koulutusta, ideoita ja samalla päästä itse liikkumaan. Tätä kaikkea, kun tuodaan lapsen arkeen, saadaan lapset liikkumaan monipuolisesti ja pidetään yllä positiivista asennetta.

- Liikunnan merkitystä on pyritty korostamaan vanhemmille : vanhempainillat, liikuntajunaprojekti ( kannustettiin perheitä liikkumaan vapaa-ajalla), materiaali esille päiväkodissa

- Päiväkodissamme on liikuntavastaava, joka osallistuu säännöllisesti koko kunnan yhteisiin liikuntapalaveriin, jossa liikunnan mahdollisuuksia pohditaan yhdessä.

- Henkilöstön kouluttaminen: Joko koko päiväkodin henkilöstö tai osa heistä ovat osallistuneet säännöllisesti liikuntaiheisiin koulutuksiin, joista olemme saaneet myös konkreettisia vinkkejä lasten liikuttamiseen

Viikon liikuttajaksi valitaan aina yhden viikon ajaksi kasvattaja, joka suunnittelee kyseiselle viikolle päiväkodin pihalle jonkin liikuntalajin kokeiltavaksi. Lista viikon liikuttajista on tehty ennalta yhdeksi toimintakaudeksi liikunta-ilmoitustaululle, johon voi myös käydä merkitsemässä ennalta oman suunnitelmansa. Useimmista liikuntalajeista on valmiiksi laminoidut kuvat, jonka voi laittaa aina sillä viikolla ilmoitustaululle, sekä ryhmien ulko-oviin lasten ja vanhempien nähtäville. Liikunta voi olla esim. hulavanteen pyöritys, hyppynaru, jalkapallo tai vaikkapa pihasuunnistus. Viikon liikuttajan tehtävä on siis valita liikuntalaji, varmistaa että tarvittavat välineet ovat saatavilla pihalla, sekä itse innostaa lapsia kokeilemaan lajia. Jokainen tekee omalla tyylillään ja persoonallaan! Idea on vielä kehitysvaiheessa omassa päiväkodissamme, mutta henkilöstöltä ollaan saatu vihreää valoa idean vakiinnuttamiseksi toiminnassamme! :)

Yhdessä ryhmässä ollaan otettu hauska tapa päivittäiseen käyttöön liikunnan lisäämiseksi arjessa. Aina ennen nukkariin menoa, lapset liikkuvat jollain ennalta valitulla tavalla lepohuoneeseen. Liikkumismuodot ovat useimmiten suunniteltu vastaamaan lasten tarpeita, esim. useammalla lapsella käsivoimat ovat heikot -> vedetään narulla itseä eteenpäin, esim. pyyhkeen päällä tai mahalaudalla. Lapset ovat innostuneet tästä kovasti ja toiminta on myös luonut yhteisöllisyyttä, mm. lapset ovat alkaneet kannustaa toisiaan.

Nappaa mut kiinni- hippaleikki on helppo tapa innostaa lapsia sisällä tai ulkona hippaan. Aikuinen vain hihkaisee: Nyt mä nappaan sut kiinni!" Leikkiä voi kehittää erilaisin liikkumistavoin.

 

Idea on helppo ja toimiva ja liikunnan riemu kasvaa yhdessä tehden. Tämä on hyvä osoitus siitä, että liikkuminen on helppoa, yksinkertaista ja mukavaa. Usein liikkuminen tai liikuttaminen on kiinni kasvattajan tavasta ajatella elämää ja toimimista varhaiskasvatuksessa. Melkein missä tahansa tilanteessa voi vähän liikkua :)

Päiväkotimme on ottanut positiivisia harppauksia Ilo kasvaa liikkuen -hankkeen myötä lasten liikkumisen edistämiseksi.

Henkilökunnalle on järjestetty innostavia koulutuksia (walapeli-hankkeen kautta), joista on reppuun jäänyt tominnassa helposti hyödynnettäviä liikuntavinkkejä sekä tärkeää teoriatietoa lasten liikkumisen tärkeydestä kasvulle ja kehitykselle.

Päiväkodille on hankittu uusia liikuntavälineitä ja ne ovat aktiivisesti lasten käytettävissä.

Ilo kasvaa liikkuen- sekä walapeli-hankkeen myötä vanhempia ja huoltajia on pyritty aktivoimaan perheiden yhteiseen liikkumiseen mm. liikuttavia vanhempainiltoja sekä hakuhyppelöitä hyödyntäen. 

Lasten liikkumista havainnoidaan mm. motoriikan havainnointi -lomakkeita hyödyntäen. Havainnoista keskustelemme yhdessä vanhempien ja huoltajien kanssa vasua laadittaessa/arvioitaessa.

Nykytilan arvioinnin perusteella valikoitui Kotkan perhepäivähoidossa kehittämisen kohteeksi lasten motoristen taitojen havainnointi Inno norsun -havainnointilomakkeen avulla. Lomaketta aiotaan käyttää jatkossakin kaikissa perhepäivähoitoryhmissä.

Perustimme Liikkuva pph tiimin, joka kokoontuu kuukausittain. Tiimin jäsenet ovat kartoittaneet alueensa muilta perhepäivähoitajilta havainnoimiseen liittyviä kokemuksia ja oivalluksia. Tavoitteena on ideoiden vaihtaminen sekä liikuntaan liittyvän keskustelukulttuurin ylläpitäminen perhepäivähoitajien kesken. 

Havainnoimalla lasten motorisia taitoja suunnitelmallisesti, on liikkuminen selkeästi lisääntynyt ja liikuntamuodot muuttuneet monipuolisemmiksi. Kotkan perhepäivähoidon liikunnan vuosikello tukee vasun mukaisesti lasten liikkumisen tavoitteita. 

Havainnointi on lisännyt perhepäivähoitajien keskustelua lasten liikkumiseen liittyen. Keskusteluja käydään kollegojen sekä lasten huoltajien kanssa. Uusien motoristen taitojen harjoittelu sekä oppiminen tuo valtavasti iloa sekä lapsille että aikuisille. 

 

Jaa oma ideasi

11 + 1 = Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli kuuluu Liikkuvat-kokonaisuuteen. Kokonaisuuden avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE