Tutkimusjulkaisut

Kuinka paljon lapset liikkuvat varhaiskasvatuspäivän aikana? Millaista tietoa saatiin motoristen taitojen mittauksista? 16-sivuiseen materiaaliin on koottu Piilo-tutkimushankkeen keskeisimmät tulokset ja johtopäätökset varhaiskasvatuksen näkökulmasta.

Työkirjat

Arbetsboken innehåller tips och exempel på hur man leder en aktiv vardag och fysiska aktiviteter för att de mål som ställts upp för småbarnspedagogiken ska uppnås. Arbetsboken är indelad i fem ledningshelheter: ledning av den grundläggande uppgiften, åtgärder inom ledarskapet, kompetensledning, pedagogisk ledning och samarbete med familjer och andra aktörer.

Työkirjat

Työkirjassa on vinkkejä ja esimerkkejä aktiivisen arjen ja liikkumisen johtamiseen varhaiskasvatukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Työkirja on jaettu viiteen johtamisen kokonaisuuteen: perustehtävän johtaminen, johtajuuden toimenpiteet, osaamisen johtaminen, pedagogiikan johtaminen sekä yhteistyö perheiden ja muoden tahojen kanssa.

Työkirjat

Den här handboken har utarbetats inom Småbarnspedagogiken i rörelsenätverkets mångprofessionella arbetsgrupp med syftet att stöda personalen inom småbarnspedagogiken i att uppnå Rekommendationer för fysisk aktivitet under de första åren. Boken ger redskap för att öka mängden fysisk aktivitet och utveckla en verksamhetskultur som präglas av en positiv inställning till fysisk aktivitet. Modellerna som ingår i boken har samlats från Småbarnspedagogiken i rörelse-nätverket, och de har testats i det praktiska arbetet och konstaterats fungera väl.

Työkirjat

Käsikirjan tavoitteena on tukea varhaiskasvatuksen henkilöstön työtä Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten toteuttamisessa. Käsikirjaan on koottu välineitä liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittämiseen ja liikkumisen lisäämiseen.  Työkalut on kerätty Liikkuva varhaiskasvatus -verkostolta, ja ne ovat käytännön työssä kokeiltuja ja hyväksi havaittuja. Päivitetty Varhaiskasvatuksen henkilöstön käsikirja julkaistiin toukokuussa 2019. Käsikirja päivitettiin keväällä 2020 ohjelman uudelle nimelle.

Fyysisen aktiivisuuden suositukset

Vanhempainiltamateriaaliin on koottu vinkkejä perheille varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutumiseen pienillä arkisilla askeleilla.

Tutkimusjulkaisut

Osana Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman seurantaa ja arviointia toteutettiin keväällä 2020 kysely varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Kyselyllä selvitettiin henkilöstön näkemyksiä ja kokemuksia varhaiskasvatuksen toimintakulttuurista liikunnan ja liikkumisen näkökulmasta. Raportissa kerrotaan muun muassa millaisia toimintatapoja varhaiskasvatusyksiköillä on käytössään ja mitkä ovat edellytykset toteuttaa liikuntamyönteistä toimintakulttuuria omassa yksikössä.

Material på svenska

Idéer åt kommunerna för koordinering av verksamheten Småbarnspedagogiken i rörelse.

Esitteessä kerrotaan tiiviisti Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmasta ja sen tarjoamasta tuesta varhaiskasvatusyksiköille.  Esiteen koko on 21 x 21 cm.

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE