Kehittämistyö Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa lähtee liikkeelle yksikön omista tarpeista ja lähtötilanteesta. Liikkeelle lähdetään pienten askelten ideologialla nopeasti kokeillen. Pitkän aikavälin tavoitteena on liikuntamyönteinen toimintakulttuuri. Toimintakulttuuria muokkaavat
työn perustana olevat arvot, asenteet, periaatteet ja kriteerit. Kyse on siis liikkumisesta ja hyvinvoinnista osana arjen pedagogiikkaa.

Kehittämistyö Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa on jaettu kolmeen vaiheeseen:

1 Tutustu

Tutustu-vaiheessa kehittämistyö alkaa pienellä askeleella. Yksiköitä kannustetaan innostamaan ja sitouttamaan koko työyhteisö mukaan kehittämistyöhön. Kehittämisaskeleen määrittelemisen, suunnittelemisen ja arvioinnin tueksi on tarjolla Pieni askel -lomake. Inspiraatiota kehitystyöhön voi hakea esimerkiksi 100 pientä askelta -oppaasta, jonka sisältö rakentuu varhaiskasvatusyksiköiden omista pienistä kehittämisaskelista tai 60 lasten omaa leikkiä -ideaoppaasta.

Tutustu-vaiheessa yksiköt tekevät myös nykytilan arvioinnin. Arviointityökalu auttaa varhaiskasvatusyksiköitä valitsemaan kehittämiskohteitaan. Tehdessään arvioinnin kerran vuodessa yksikkö voi hyödyntää tuloksia vuosisuunnittelussa sekä pystyy seuraamaan oman toimintansa kehittymistä.

2 Kehitä

Kehitä-vaihe perustuu Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten yhdeksään pääkohtaan. Jokainen yksikkö valitsee suositusten yhdeksästä pääkohdasta omat kehittämisen osa-alueensa nykytilan arvioinnin ja yksikössä käydyn keskustelun pohjalta. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten rinnalla kehittämistyön tukena ovat omat käsikirjat varhaiskasvattajille, johtajille ja kuntatoimijoille. Jokaiseen osa-alueeseen on tarjolla myös konkreettisia liikuntavinkkejä verkkosivujen Ideat-osiossa.

Kehitä-vaiheessa yksiköitä kannustetaan jakamaan omia ideoitaan ja hyviä käytäntöjään Kehitä-vaiheen alasivuilla. Ohjelma-alustalla ideoita on mahdollista kommentoida ja ”parastaa” omaan käyttöön sopiviksi.

3 Tee näkyväksi

Tee näkyväksi -vaiheessa peilataan tehtyä kehitystyötä ja pohditaan, miten oman yksikön toimintakulttuuri on muuttunut. Yksiköt raportoivat toteuttamiaan toimenpiteitä ja yksikössään tapahtuneita muutoksia verkkoalustalla. Parhaita käytäntöjä kootaan tukimateriaaliksi muiden yksiköiden käyttöön. Yksiköitä kannustetaan tekemään oma hyvä työnsä näkyväksi huoltajille ja muille varhaiskasvatusyksiköille. Aktiivisen toimintakulttuurin kehittäminen ja ylläpitäminen jatkuu yksiköissä myös Tee näkyväksi -vaiheen jälkeen.

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli kuuluu Liikkuvat-kokonaisuuteen. Kokonaisuuden avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE